Panaszkezelési szabályzat

Melicom Hungary Kft.

Belső panaszkezelési szabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2023.12.01.

 1. Általános rész:

1.1 Tárgyi Hatálya:

Kiterjed a Melicom Hungary Kft. szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban

(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton,

elektronikus levélben) beérkezett valamennyi Panaszt tartalmazó

megkeresésre, amely a Melicom Hungary Kft. üzletszerű tevékenységének végzésével

összefüggésben merül fel.

1.2 Alanyi hatálya

Kiterjed a Melicom Hungary Kft. Panaszkezelési eljárással érintett szervezeti

egységeire és munkavállalóira, valamint a jelen szabályzat alapján

meghatározott Panasztevőre és Panaszra.

1.3 Hivatkozások

Törvényi hivatkozások:

„2023. évi XXV. törvény,

1. § (2) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

 (3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

18. § (1) Az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre.

19. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti.

 (2)  A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. Külső szervezet megbízása esetén a külső szervezetre a bejelentővédelmi ügyvédre irányadó összeférhetetlenségi szabályokat, valamint az (1) bekezdés szerinti pártatlansági szabályokat alkalmazni kell.

20. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 (2) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

 b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

 c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

 (3) A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

 b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

 c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

 d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

 e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

 f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

21. § (1) A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.

 (2) Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

 a) – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

 b) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

(3) Ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében nem használnak a (2) bekezdés szerinti rögzített rendszereket, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

 (4) Ha a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést

 a) – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy

 b) írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

 (5) A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 (6) Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

41. § (1) Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,

 a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és

 b) amelyet a 20. §-ban meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg,

jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentést tevő adatait a 2011. évi CXII. törvény-nek megfelelően kezeljük.

 • A panaszok előterjesztése, kezelésének módja és határideje:
 • Panaszok előterjesztésének módjai:

A panasztétel tehető:

 • elektronikus úton írásban:
 • postai úton
  • Németh Marianna Sarolta részére 2360 Gyál, Széchenyi u. 75. címre küldött levél.
 • Telefonon:
  • +36(29)200-300 telefonszámon a 2-es melléken, H-P 8:00-16:00 között
 • Személyesen
  • Németh Marianna Saroltánál a központi irodában, amelynek címe 2360 Gyál, Széchenyi u. 75.

2.2 Panaszok kezelése, kivizsgálása

Panaszkezelő neve: Németh Marianna Sarolta

Beosztása: Humán adminisztrátor

Telefonszáma: +36(29)200-300

2.2 Panasz kivizsgálásának határideje

A panasz beérkezését követően 15 napon belül kivizsgálásra kerül a panasz.

2.4 Szóbeli panaszok kezelése

A beérkező szóbeli panaszról -mint telefonon, mint személyesen történt panaszbejelentés esetén is- panaszbejelentő űrlap készül (lásd. 1.sz. melléklet)

1.sz. melléklet

Panaszbejelentő lap

Név:  
Panasz rövid leírása:                
Panaszt rögzítette:  
Intézkedések leírása:            
Panasztevő tájékoztatása megtörtént(dátum, elvégzett személy)  
Dátum  Aláírás

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

2360 Gyál, Széchenyi u. 77

06 70 603 9414 ; 06 70 620 3375

info@melicom.hu